Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen

Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen

De sector Verpleeg- verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg staat voor een enorme uitdaging: een toenemende vraag naar zorg die steeds complexer wordt en een steeds nijpender personeelstekort.

Duurzame Inzetbaarheid

Om die reden ontwikkelde Stichting A+O VVT een programma Duurzame Inzetbaarheid. Het programma helpt VVT organisaties om structureel aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit om ervoor te zorgen dat medewerkers in deze organisaties meer inzetten op groei, behoud, herstel en/of het reguleren van verlies.

Maatwerkinterventies

Linxx levert binnen dit programma maatwerkinterventies. Dat wil zeggen dat we kijken naar waar de organisatie nu staat en wat de organisatie nodig heeft. En we kijken naar wat de medewerker nodig heeft om zich te versterken, gericht op knelpunten en kansen in het werk nu en voor de toekomst. Vervolgens helpt Linxx de organisatie en medewerkers met het zetten van concrete (vervolg)stappen.

Spreken onze interventies en aanpak je aan en wil je ondersteund worden door Linxx?

Neem dan contact op met Bianca op 06 52 32 00 54

Onze aanpak rondom Duurzame Inzetbaarheid

Jullie vraag en visie is ons startpunt

Investeren in de kracht van je mensen is gezond. Door eigen regie te koppelen aan bevoegdheden worden medewerkers sterker in hun werk, waardoor ze hun team en de organisatie versterken. Dat krijg je voor elkaar door medewerkers te ondersteunen bij het formuleren en waarmaken van toekomstplannen, maar ook in het werk zelf te versterken. Op deze pagina vind je meer informatie over de interventies die wij op 4 verschillende thema’s aanbieden.

Thema: Medewerkers /zelfmanagement

Linxx werkt met medewerkers aan verbetering en versterking, zodat zij nog meer toegerust zijn op hun werk nu en in de toekomst. Dat is maatwerk! We bespreken dat graag, lees hieronder meer over de mogelijke interventies.

Thema: Samen

Linxx werkt met groepen aan een goed gesprek met concreet vervolg over onderwerpen die er voor hen nu toe doen. In overleg spreken we maatwerk af.

Sterk in je werk gesprek

Sterk in je werk gesprek

Omschrijving
In het Sterk in je werk gesprek gaat de medewerker onder begeleiding van een coach aan de slag met zijn/haar vragen op het gebied van duurzame ontwikkeling en vakmanschap.

Resultaat
De deelnemer zet concrete stappen in zijn/haar ontwikkeling, werksituatie en/of loopbaan. Denk daarbij niet alleen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden maar ook aan loopbaanontwikkeling en het effectief bespreekbaar maken van behoeften met leidinggevende of andere stakeholders.

Werkwijze
De medewerker meldt zich individueel aan. Na een intake volgt een traject van 1 tot 5 gesprekken (van een uur). Dit kan op locatie of online. Het Sterk in je werk-gesprek kan ook aangeboden als verdieping op een toekomstsessie.

Toekomstsessie

Toekomstsessie

Omschrijving
Een toekomstsessie is een algemene periodieke keuring (apk) voor je loopbaan. In de workshop reflecteert de deelnemers op zijn/haar werksituatie en gaat hij/zij aan de slag met een concreet geformuleerd doel. Het delen van ervaringen en tips door de deelnemers onderling werkt extra stimulerend.

Resultaat
Deelnemers pakken regie en beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan. Na de toekomstsessie weten deelnemers waar ze staan als het gaat om werk. Ze zetten een eerste stap om concreet mee aan de slag te gaan.

Werkwijze
De workshop duurt 3 uur en wordt gehouden met 6 tot 12 deelnemers onder begeleiding van één of twee coaches.

Toekomstmarkt

Toekomstmarkt

Omschrijving
De toekomstmarkt is een markt waar alle thema’s van duurzame inzetbaarheid aan bod komen. De markt is bedoeld om medewerkers (en eventueel ook potentiële nieuwe medewerkers) te inspireren actie te ondernemen op hun duurzame inzetbaarheid.

Resultaat
​Grotere groepen medewerkers hebben kennis gemaakt met het bestaande aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door de mogelijkheid om in te tekenen op workshops en gesprekken neemt de deelname aan het bestaande aanbod toe.

Werkwijze
De toekomstmarkt vindt een of meerdere dagdelen op locatie of virtueel plaats. We ontwerpen een op maat programma waarin het bestaande aanbod (inclusief de interne en externe aanbieders) op het gebied van duurzame inzetbaarheid een logische plek krijgen. Samen met de opdrachtgever zorgen we voor een wervingsplan zodat zoveel mogelijk medewerkers de markt bezoeken.

Miniteams

Miniteams

Omschrijving
Oplossingen zijn leuker dan problemen. Miniteams is een verfrissende methode die in een aantal stappen zorgt dat medewerkers voor dagelijkse problemen structurele oplossingen vinden. Je hebt in één bijeenkomst direct resultaat.

Resultaat
Met miniteams wordt de expertise van medewerkers zelf serieus genomen. Taaie, maar niet zulke complexe, problemen worden opgelost. Het zorgt voor oplossingsgericht denken, betere arbeidsverhoudingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Werkwijze
Een deelnemer meldt zich individueel aan voor de bijeenkomst of met het eigen team. Er wordt gewerkt met een groep van circa 10 deelnemers onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider. De bijeenkomst duurt zo’n 2 uur. Vooraf vindt een intake plaats.

De werkwijze wordt zo aangeboden dat deze vervolgens in de dagelijkse beroepspraktijk verbonden kan worden aan al bestaande overlegvormen.

 

Loopbaantraject

Loopbaantraject

Omschrijving
Het loopbaantraject is bedoeld om als medewerker meer inzicht te krijgen in de eigen loopbaanwensen en mogelijkheden.

Resultaat
De medewerker heeft helder in beeld wat hij/zij wil en kan. Door het loopbaantraject heeft de medewerker handvaten om regie te nemen op de eigen loopbaan.

Werkwijze
De medewerker meldt zich individueel aan. Na de intake volgt een traject van 1 tot 5 gesprekken met een coach (van een uur). Dit kan op locatie of online.

 

Jobcraftsessie

Jobcraftsessie

Omschrijving
In een jobcraft sessie werken we concreet toe naar het herstructureren van de eigen baan en het ideale takenpakket van medewerker. De workshop is voor medewerkers die op zoek zijn naar verandering van de invulling van hun baan.

Resultaat
Deelnemers krijgen beter zicht op waar hun werk uit bestaat. Zo krijgen ze een goed beeld hoe ze het huidige werk weer aantrekkelijk kunnen maken. Voordeel voor de werkgever is dat de medewerker zijn of haar talent beter inzet en meer plezier haalt uit zijn of haar werk.

Werkwijze
De medewerker meldt zich individueel aan. De workshop wordt gehouden met 4 tot 8 deelnemers. De bijeenkomst duurt 2,5 uur. Ter voorbereiding ontvangen zij een opdracht.

 

Verdiepende organisatiescan

Verdiepende organisatiescan

Omschrijving
In een compact traject maken we een scherpe analyse van de duurzame inzetbaarheidspraktijk in relatie tot de strategie van het organisatie. Onderdeel van de organisatiescan is een werkbezoek waarbij we interviews houden met de directie, HR, leidinggevenden én medewerkers.

Resultaat
Zicht op waar de organisatie staat, wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en concrete aanknopingspunten voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid.

Werkwijze
HR directie of leiding meldt zich aan. Twee adviseurs voeren na een intake de organisatiescan uit (circa 2 dagdelen) en koppelen hun bevindingen terug in een gesprek en met een compacte rapportage met aanbevelingen.

Teamplan

Teamplan

Omschrijving
Het teamplan is een traject waarbij het team met elkaar een duidelijke propositie van het team neerzet. Zowel de visie als de bijdrage van het team worden expliciet gemaakt. Ook worden de sterken en zwakte punten van het team benoemd. Vervolgens worden korte en lange termijn doelen geformuleerd om de teamprestaties te verbeteren.

Resultaat
Het resultaat van het teamplan is dat er aan het einde van het traject een helder, kritisch en concreet teamplan ligt. Dit plan geeft een duidelijke richting en focus om samen beter te presteren. Medewerkers weten beter waaraan ze bijdragen. Leidinggevenden hebben een duidelijke focus en in kaart wat de toegevoegde waarde is van het team.

Werkwijze
Een team meldt zich aan voor een traject van 3 tot 5 sessies (à 3 uur). Onder begeleiding van twee procesbegeleiders wordt een teamplan opgesteld.

Schoonschipsessie

Schoonschipsessie

Omschrijving
Een schoonschipsessie is een teamgesprek om alle (oude)afspraken, beloftes, frustraties op tafel te krijgen en uit te spreken. Altijd met als doel om nu stappen te zetten en ze voorgoed uit te spreken of op te lossen. Door het horen van elkaars intenties en het (her) vinden op de missie en visie van de organisatie ontstaat verbinding.

Resultaat
Resultaten worden met name behaald bij teams die een heel verleden met zich meezeulen met onduidelijke afspraken. Door alles wat op tafel ligt te bespreken en voor zover mogelijk op te lossen, worden frustraties weggenomen. Het team kan weer verder en er wordt gewerkt aan en basis voor vertrouwen en veranderbereidheid.

Werkwijze
Een team meldt zich aan voor de schoonschipsessie van twee uur. Voorafgaand aan de sessie wordt een voorbereidingsgesprek door de coach met zowel het team als de leidinggevende gevoerd.

Leidinggeven en leiding krijgen

Leidinggeven en leiding krijgen

Omschrijving
​In dit teamtraject geven we aandacht aan de samenwerkingsrelatie tussen de leidingkrijger (de medewerkers) en leidinggevende. We maken expliciet wat optimaal werken verhinderd.

Resultaat
Het geeft zicht op de bijdrage die van medewerkers (leidingkrijgers) nodig is. Ook is er aandacht voor manier waarop medewerkers dit meer gezamenlijk met de​ leidinggevende kunnen oppakken. Daarnaast geeft het een basis voor talentmanagement. ​

Werkwijze
Een team meldt zich aan. Het traject bestaat uit naast een intake uit in ieder geval een spiegelsessie en een evaluatiesessie. Elke duurt 1 tot 1,5 uur  Tussen de intake en de spiegelsessie loopt een adviseur minimaal een dagdeel mee om inzicht te krijgen in de werkprocessen.

Buddy instroom traject

Buddy instroom traject

Omschrijving
Het behoud van medewerkers begint al bij de voordeur. Het buddy instroom traject is bedoeld. Het is gericht op het pakken en krijgen van eigenaarschap van nieuwe en huidige medewerkers. Een nieuwe medewerker wordt gekoppeld aan een buddy en zij gaan aan de slag met dagelijkse verbetermogelijkheden in samenspraak met een P&O loket.

Resultaat
Hogere tevredenheid omdat medewerkers zelf dingen kunnen en mogen veranderen in hun eigen praktijk. Daarnaast zijn er werkende oplossingen voor frustraties in het dagelijks werk ontwikkeld door de nieuwkomers en buddy’s.

Werkwijze
HR en/of leiding meldt de organisatie aan. Twee coaches helpen bij het opzetten van het buddytraject en de begeleiding van een jaar. Daarna wordt de begeleiding voortgezet door HR/ beleidsafdeling. Dit aanbod is per lichting nieuwkomers in een groep van maximaal 5 nieuwkomers en 5 buddies. Het traject bestaat uit drie sessies en een maandelijks een contactmoment.

Werkdrukonderzoek

Werkdrukonderzoek

Omschrijving
Werkdruk ontstaat op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker verstoord raakt of er onvoldoende randvoorwaarden ingeregeld zijn. In een werkdrukonderzoek maken we een analyse van de situatie in de organisatie, We achterhalen ook wat medewerkers die werkdruk ervaren doen om dit te managen. En ook wat ze nodig hebben om dat nog beter en effectiever te kunnen doen.

Resultaat
Een actieplan met een overzicht van interventies die werken voor het managen van werkdruk op organisatieniveau en op medewerkersniveau.

Werkwijze
Afhankelijk van de uitkomsten van de intake wordt een passende onderzoeksaanpak geformuleerd. De onderzoeksaanpak wordt in nauw overleg met directie, HR, leiding en ondernemingsraad vorm gegeven.

Regie in je werk

Regie in je werk

Omschrijving
De werklast en regellast is hoog binnen de VVT. Deze praktische sessie is gericht op de invloed en regelruimte die je zelf hebt om regie te pakken in je werk.

De kracht van de sessie is dat het een gezamenlijke sessie is vanuit meerdere disciplines. Je leert van elkaar en krijgt inzicht in ieders referentiekader.

Resultaat
Het multidisciplinair team heeft een aantal actiepunten en handvaten om regie te pakken in de werk- en regeldruk die de deelnemers ervaren.

Werkwijze
Een multidisciplinair team vanuit een organisatie meldt zich aan, van maximaal 12 mensen. Het is een sessie van 3 uur met nog een individueel contactmoment per deelnemer. Dit wordt begeleidt door 2 begeleiders.

OR & DI: visie en aan de slag

OR & DI: visie en aan de slag

Omschrijving
Duurzame inzetbaarheid gaat alle betrokkenen in de organisatie aan, ook de OR (of PVT). De OR kan hierbij verschillende rollen vervullen zoals aanjager, ambassadeur of sparringpartner. Samen met de OR onderzoeken we wat het beste aansluit bij de OR en de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid in de organisatie

Resultaat
De OR neemt een duidelijke en zichtbare positie in en levert op die manier een bijdrage aan het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Werkwijze
De OR meldt zich aan. In drie werksessies (à 3 uur ) ontwikkelt de OR visie en aanpak.

Thema 3: Leidinggevenden Van visie tot en met realisatie werken aan morgen

Linxx werkt samen met leidinggevenden aan het aanscherpen en operationaliseren van de visie en het zetten van concrete stappen naar duurzame inzetbaarheid in het team. De passende invulling is maatwerk.

Thema 4: HR- vraagstukken

Linxx werkt samen met HR aan een strategie en realisatie/actie/uitwerking die beklijft op het gebied van het gesprek, personeelsplanning en leercultuur.

Executive coaching

Executive coaching

Omschrijving
Directeuren en managers zijn gewend om complexe problemen zelf op te lossen. Bij een concrete aanleiding of vanuit de wens tot persoonlijke groei kan executive coaching ondersteuning bieden. Samen met een coach wordt aandacht besteed aan zaken als:

  • Effectief problemen oplossen.
  • Leren delegeren en sturen.
  • Een idee omzetten in visie en strategie.
  • Een strategie in praktijk krijgen.
  • Situationeel leiderschap
  • Het benutten van het potentieel

Resultaat
Een implus aan persoonlijke groei. De deelnemer heeft handvaten in handen om concrete stappen te zetten in persoonlijke en bestuurlijke ontwikkeling.

Werkwijze
De deelnemer meldt zich individueel aan. Na een  intake met de coach volgt een traject van 1 tot 5 gesprekken (van een uur). Dit kan op locatie of online.

Leidinggevende sessie

Leidinggevende sessie

Omschrijving
Een sessie met meerdere leidinggevenden waar je oplossingen vindt voor medewerkers die niet meer op hun plek zitten. Uniek is dat je als leidinggevenden je rol verstevigt als leidinggevende en samen werkt in plaats van alles binnen het team regelt en oplost.

Centraal staat de vraag: wat zou het betekenen als we goed samen werken

Resultaat
Een sessie met meerdere leidinggevenden waar je oplossingen vindt voor medewerkers die niet meer op hun plek zitten. Uniek is dat je als leidinggevenden je rol verstevigt als leidinggevende en samen werkt in plaats van alles binnen het team regelt en oplost.

Centraal staat de vraag: wat zou het betekenen als we goed samen werken.

Werkwijze
Een groep leidinggeven wordt bij elkaar gebracht in een sessie van ongeveer 3 uur (na het doen van een eigen teamscan).

Teamscan mobiliteit/ strategische personeelsplanning

Teamscan mobiliteit/ strategische personeelsplanning

Omschrijving
De teamscan mobiliteit is een instrument voor de leidinggevende en geeft zicht op:

  • de kaders waarbinnen de personeelsplanning plaatsvindt,
  • de mogelijkheden die het team heeft om zich te ontwikkelen en via in-, door- en uitstroom te verversen

De leidinggevende doorloopt een stappenplan met een 6-tal opdrachten om mobiliteitsvraagstukken helder te krijgen.

Resultaat

Er wordt met meer plezier en motivatie samen gewerkt aan teamdoelen. De kans dat teamdoelen ook echt gehaald worden, wordt vergroot. De leidinggevende krijgt gestructureerd inzicht in zijn team en de ontwikkeling die hij met dit team voor ogen heeft.

Werkwijze
De leidinggevende meldt zich individueel aan. Het traject bestaat uit twee tot drie werksessies à 2 uur onder begeleiding van ervaren procesbegeleider.

 

Medewerkersreis

Medewerkersreis

Omschrijving
Samen met HR en/of management doen we onderzoek naar de reis die de medewerker aflegt door de organisatie. We identificeren de fasen: zoeken & selecteren, welkom & inwerken, behoud en afscheid nemen. In deze verschillende fasen liggen kansen voor de organisatie om van toegevoegde waarde te zijn voor de medewerker en om de communicatie en activatie te verbeteren. Aanvullend kijken we hoe de medewerker de reis aflegt van de behoefte in leren en ontwikkelen naar in actie.

Resultaat

Inzicht in hoe je de inzet en behoud van medewerkers optimaal kunt ondersteunen.

Betere match tussen medewerker en organisatie

Kansen identificeren om medewerkers te verleiden om aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen.

Werkwijze
Op verzoek van HR en/of directie doen we een intake (1 uur) en plannen we maximaal twee werksessies van twee uur voor het ontwerp. Het traject wordt afgesloten met een adviesgesprek om de toepassing van de medewerkersreis in de organisatie verder aan te scherpen. Dit traject wordt begeleidt door twee begeleiders.

Inzetbaarheidsgesprekken invoeren

Inzetbaarheidsgesprekken invoeren

Omschrijving
Een inzetbaarheidsgesprek is een middel voor de medewerker en de leidinggevende om inzicht in wat er goed gaat, wat er beter kan en waar de knelpunten zitten in het werk. Hierdoor kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en worden aangepakt en kansen worden benut.

Resultaat
De inzetbaarheid van de medewerker een vast onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Door uitwisseling (tweerichtingsverkeer) ontstaat meer begrip en een gemeenschappelijke basis voor verbetering. De medewerker en leidinggevende pakken hierin ieder de eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze
Het invoeringstraject bestaat uit een startbijeenkomst met directie/leiding en HR over de methode en de mogelijke inpassing in de organisatie. Gevolgd door een werksessie met HR en een training voor leidinggevenden. Eventueel aangevuld met train-de-trainer sessie en/of coaching van de leidinggevenden.

Strategisch opleidingsbeleid

Strategisch opleidingsbeleid

Omschrijving
Met strategisch opleidingsbeleid wordt beoogd dat de ontwikkeling van medewerkers in lijn is met de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Samen met HR en management ontwikkelen we hiervoor een aanpak. Daarbij worden ook de individuele ontwikkelbehoeften van medewerkers betrokken.

Resultaat
De organisatie heeft in kaart welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de organisatievisie en doelen te (blijven) realiseren. En wat individuele ontwikkelbehoeften zijn, Het plan beschrijft tevens de opleidings- en ontwikkelactiviteiten die ondernomen worden.

Werkwijze
Na een intake ontwikkelen we in circa drie werksessies met HR en leiding een plan voor strategisch opleidingsbeleid.

 

Spreken onze interventies en aanpak je aan en wil je ondersteund worden door Linxx?

Neem dan contact op met Bianca op 06 52 32 00 54

Waarom Linxx?

Linxx ondersteunt diverse opdrachtgevers bij het formuleren van een effectieve aanpak voor het versterken van duurzame inzetbaarheid op verschillende niveaus: beleidsvorming sector en organisatie , project- en proces coördinatie, uitvoering op team- en medewerkersniveau en evaluatie. Linxx heeft een uitgebreid aanbod aan interventies ontwikkeld en uitgevoerd binnen meerdere sectoren.

De sector VVT
Linxx kent de VVT sector goed door de uitvoering van uiteenlopende opdrachten voor verschillende organisaties binnen het werkveld.

De betrokken adviseurs weten welke vraagstukken er spelen binnen de VVT en hebben ervaring met het begeleiden van organisaties en teams bij verandertrajecten.

Organisatiegrootte
Linxx heeft ruime ervaring met organisaties van uiteenlopende grootte. We kennen vanuit de opdrachten die we uitvoeren zowel de vraagstukken en dilemma’s in MKB als in grotere organisaties/concerns.

Ons team van DI adviseurs

Heb je vragen of wil je meer informatie over projecten?

Neem contact op met onze adviseurs