Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen

Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen

De sector Verpleeg- verzorgingshuizen, Thuiszorg staat voor een enorme uitdaging: een toenemende vraag naar zorg die steeds complexer wordt en een steeds nijpender personeelstekort.

Duurzame Inzetbaarheid

Om die reden ontwikkelde Stichting A+O VVT een programma gericht op  Duurzame Inzetbaarheid in 2022. Het programma helpt VVT organisaties om structureel aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om ervoor te zorgen dat medewerkers en organisaties meer inzetten op groei, behoud, herstel en/of het reguleren van verlies. Het programma was een groot succes en er is een nieuw tijdvak geopend voor 2024-2025.

Maatwerkinterventies

Sterke mensen maken sterke organisaties en sterke organisaties maken sterke mensen. Vanuit dit gedachtengoed werkt Linxx. Hiervoor levert Linxx maatwerkinterventies. In het eerste tijdvak van het programma hebben we dit succesvol voor 10 organisaties gedaan. In onze aanpak zorgen wij ervoor dat alle stemmen worden gehoord en leveren wij maatwerk om voor jullie organisatie de meeste impact te realiseren. Vervolgens helpt Linxx de organisatie en medewerkers met het zetten van concrete (vervolg)stappen.

De focus in onze aanpak ligt dus op dat wat de organisatie nodig heeft, we hebben aandacht voor de verschillende stemmen in de organisatie en we realiseren samen verandering.

“Er is meer duidelijkheid, mensen weten bij wie ze moeten zijn. Daardoor is er minder ruis en wordt de samenwerking echt verbeterd. We gaan de goede richting op” (Teamzorg)

Spreken onze interventies en aanpak je aan en wil je ondersteund worden door Linxx?

Neem dan contact op met Elsbeth op 06 46 63 67 70

Jullie vraag en visie is ons startpunt

Op deze pagina vind je meer informatie over de interventies die wij eerder hebben ingezet bij trajecten op de vier thema’s van het persoon-werk fitmodel aanbieden. Dit zijn echt voorbeelden en we kijken samen wat de beste interventies voor jullie vraagstukken zijn.

Start van ons maatwerktraject

De vraag achter de vraag achterhalen, Organisatiescan Duurzame inzetbaarheid

Omschrijving
Linxx voerde de organisatiescan al meer dan 100 keer uit in verschillende sectoren en iedere keer zien we weer de kracht van het middel. Voor ons start elk traject met de organisatiescan, een krachtig middel om in korte tijd de organisatie te leren kennen. Met de scan ontdek je waar de organisatie sterk in is en waar nog verbetering mogelijk is. Tijdens de scan spreken we een brede groep medewerkers zoals verzorgenden, helpenden, verpleegkundigen, leidinggevenden en het management. Deze gesprekken geven een rijk beeld van de organisatie en bieden aanknopingspunten voor een passend traject om de mensen en de organisatie nog sterker te maken.
Met de organisatiescan maken we een scherpe analyse van de duurzame inzetbaarheidspraktijk in relatie tot de strategie van de organisatie.

Werkwijze
Twee adviseurs voeren na een intake in circa 2 dagdelen gesprekken met een brede groep medewerkers verzorgenden, facilitair, verpleegkundigen, helpenden, leidinggevenden, management. De adviseur koppelen hun bevindingen terug in een gesprek met een compacte rapportage inclusief concrete aanbevelingen.

Ervaring
“Het erkennen van de verandermoeheid door het MT zorgde voor meer verbinding en vertrouwen bij medewerkers waardoor juist de weg vrij werd gemaakt voor nieuwe initiatieven. Zo zie je dat als het lukt om zowel eerlijk als confronterend te zijn het organisaties helpt naar een spoor om hun strategie waar te maken.”  (Bianca Sanches adviseur Linxx)

Thema: (zelfmanagement van) Medewerkers

Linxx werkt met medewerkers aan verbetering en versterking, zodat zij nog meer toegerust zijn op hun werk nu en in de toekomst. Dat is maatwerk! We bespreken dat graag, lees hieronder meer over de mogelijke interventies.

Thema: Samen werken aan morgen

Linxx werkt met groepen aan een goed gesprek met concreet vervolg over onderwerpen die er voor hen nu toe doen. In overleg spreken we maatwerk af.

Sterk in je werk gesprek

Sterk in je werk gesprek

Omschrijving
In het Sterk in je werk gesprek gaat de medewerker onder begeleiding van een coach aan de slag met zijn/haar vragen op het gebied van duurzame ontwikkeling en vakmanschap.

Resultaat
De deelnemer zet concrete stappen in zijn/haar ontwikkeling, werksituatie en/of loopbaan. Denk daarbij niet alleen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden maar ook aan loopbaanontwikkeling en het effectief bespreekbaar maken van behoeften met leidinggevende of andere stakeholders.

Werkwijze
De medewerker meldt zich individueel aan.
Na een intake volgt een traject van 1 tot 5 gesprekken (van een uur). Dit kan op locatie of online.
Het Sterk in je werk-gesprek kan ook aangeboden als verdieping op een toekomstsessie.

Toekomstsessie

Toekomstsessie

Omschrijving
Een toekomstsessie is een algemene periodieke keuring (apk) voor je loopbaan. In de workshop reflecteert de deelnemers op zijn/haar werksituatie en gaat hij/zij aan de slag met een concreet geformuleerd doel. Het delen van ervaringen en tips door de deelnemers onderling werkt extra stimulerend.

Resultaat
Deelnemers pakken regie en beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan. Na de toekomstsessie weten deelnemers waar ze staan als het gaat om werk. Ze zetten een eerste stap om concreet mee aan de slag te gaan.

Werkwijze
Medewerkers kunnen zich individueel aanmelden.
De workshop duurt 3 uur en wordt gehouden met 6 tot 12 deelnemers onder begeleiding van één of twee coaches.

Toekomstmarkt

Toekomstmarkt

Omschrijving
De toekomstmarkt is een markt waar alle thema’s van duurzame inzetbaarheid aan bod komen. De markt is bedoeld om medewerkers (en eventueel ook potentiële nieuwe medewerkers) te inspireren actie te ondernemen op hun duurzame inzetbaarheid.

Resultaat
​Grotere groepen medewerkers hebben kennis gemaakt met het bestaande aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door de mogelijkheid om in te tekenen op workshops en gesprekken neemt de deelname aan het bestaande aanbod toe.

Werkwijze

De toekomstmarkt vindt een of meerdere dagdelen op locatie of virtueel plaats. We ontwerpen een op maat programma waarin het bestaande aanbod (inclusief de interne en externe aanbieders) op het gebied van duurzame inzetbaarheid een logische plek krijgen. Samen met de organisatie zorgen we voor een wervingsplan zodat zoveel mogelijk medewerkers de markt bezoeken.

Een oplossing met je team binnen twee uur

Een oplossing met je team binnen twee uur

Omschrijving
Oplossingen zijn leuker dan problemen. Met deze workshop heb je als team in een bijeenkomst direct resultaat. We gebruiken een verfrissende methode die in een aantal stappen zorgt dat medewerkers voor dagelijkse problemen structurele oplossingen vinden.

Resultaat
Tijdens de sessie wordt de expertise van medewerkers zelf serieus genomen. Taaie, maar niet zulke complexe, problemen worden opgelost. Het zorgt voor oplossingsgericht denken, betere arbeidsverhoudingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Werkwijze
Een team meldt zich aan voor de sessie. Er wordt gewerkt met een groep van circa 12 deelnemers onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider. De bijeenkomst duurt zo’n 2 uur. Vooraf vindt een intake plaats.

De teams kunnen de methode om tot de oplossingen na de sessie hergebruiken in hun eigen overlegstructuren.

Ervaring
“Voor het team waren het fijne en goede middagen. Het heeft op het team een positief effect opgeleverd. Dit zit hem met name in de onderlinge relatie met elkaar. Zij voelen zich een stuk veiliger dan een jaar geleden, waardoor ze zich beter uitspreken naar elkaar. Hierdoor is het samenwerken op de afdeling verbeterd.” (Teamleider zorgteam)

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

Omschrijving
Loopbaan coaching is bedoeld voor medewerkers om meer inzicht te krijgen in de eigen loopbaanwensen en mogelijkheden.

Resultaat
De medewerker heeft helder in beeld wat hij/zij wil en kan. Door de coaching heeft de medewerker handvaten om regie te nemen op de eigen loopbaan.

Werkwijze
De medewerker meldt zich individueel aan. Na de intake volgt een traject van 1 tot 5 gesprekken met een coach (van een uur). Dit kan op locatie of online.

 

Energiemetersessie, pas je baan aan

Energiemetersessie

Omschrijving
In een energiemetersessie werken we concreet toe naar het herstructureren van de eigen baan en het ideale takenpakket van medewerker. De deelnemers gaan op zoek naar energiegevers en energievreters. De een zijn energievreter kan de energiegever voor een ander zijn. De deelnemers voeren samen het gesprek en komen tot een veranderingen van de invulling van hun baan.

Resultaat
Deelnemers krijgen beter zicht op waar hun werk uit bestaat. Zo krijgen ze een goed beeld hoe ze het huidige werk weer aantrekkelijk kunnen maken. Voordeel voor de werkgever is dat de medewerker zijn of haar talent beter inzet en meer plezier haalt uit zijn of haar werk.

Werkwijze
Een team meldt zich aan. De workshop duur 3 uur en er is plek voor maximaal 12 medewerkers. De workshop is onder begeleiding van twee ervaren procesbegeleiders.

Ervaring
“Oh wat leuk dat jij dat wil leren, wil jij met mij meelopen de volgende keer?” (Medewerker zorgteam)

Actief leidingkrijgen voor medewerkers

Actief leidingkrijgen voor medewerkers

Omschrijving
​​In deze werksessie gaan medewerkers aan de slag met ‘actief leidingkrijgen’.

Dat wil zeggen dat zijzelf de verantwoordelijkheid nemen en de leidinggever vertellen wat zij nodig hebben om hun werk optimaal te doen. In die optimale situatie werken zij (samen) als professionals om de beste kwaliteit van zorg te bieden zowel de leidinggever als ‘actief leidingkrijger’ gemotiveerd en met plezier werken.

Resultaat
De deelnemer weet hoe hij aan ‘actief leidingkriigen’ doet. De deelnemer weet hoe hij het gesprek kan voeren met de leidinggever en welke vragen hij kan stellen. ​ ​

Werkwijze
​Een individuele medewerker meldt zich aan. Het is een interactieve workshop van 3 uur. Per workshop is ruimte voor 12 medewerkers onder begeleiding van 2 ervaren adviseurs.

Teamcoaching met plan (feedback, samenwerking)

Teamcoaching

Omschrijving
In dit traject gaat het team concreet met een aantal coachingsvragen aan de slag. De visie en bijdrage van het team worden expliciet gemaakt. Ook worden de sterken en zwakte punten van het team benoemd. Vervolgens worden werkafspraken gemaakt, korte en lange termijn doelen geformuleerd om de teamprestaties te verbeteren.

Resultaat
Het resultaat van het traject is dat er aan het einde een helder, kritisch en concreet teamplan ligt. Dit plan geeft een duidelijke richting en focus om samen nog beter te worden. Medewerkers weten beter waaraan ze bijdragen. Leidinggevenden hebben een duidelijke focus en in kaart wat de toegevoegde waarde is van het team.

Werkwijze
Een team meldt zich aan voor een traject van 3 tot 5 sessies (à 3 uur). Onder begeleiding van twee procesbegeleiders wordt een teamplan opgesteld.

Ervaring
“Linxx heeft ons geholpen met het leren van onderling communiceren. Hoe mensen elkaar op een constructieve manier kunnen aanspreken.’ In de teamsessies hebben we de rapportage onder de loop genomen. Met een succesvol buddy-systeem zijn de teamleden beter gaan samenwerken, staan ze open om van elkaar te leren en is de administratie beter op orde. (directeur bestuurder Zorgbegrip) https://www.vvtwerktaanmorgen.nl/actueel/zorgbegrip-vindt-de-oplossing-voor-betere-rapportages-buddys-houden-elkaar-scherp

Schoonschipsessie

Schoonschipsessie

Omschrijving
Een schoonschipsessie is een teamgesprek om alle (oude)afspraken, beloftes, frustraties op tafel te krijgen en uit te spreken. Altijd met als doel om nu stappen te zetten en ze voorgoed uit te spreken of op te lossen. Door het horen van elkaars intenties en het (her) vinden op de missie en visie van de organisatie ontstaat verbinding.

Resultaat
Resultaten worden met name behaald bij teams die een heel verleden met zich meezeulen met onduidelijke afspraken. Door alles wat op tafel ligt te bespreken en voor zover mogelijk op te lossen, worden frustraties weggenomen. Het team kan weer verder en er wordt gewerkt aan en basis voor vertrouwen en veranderbereidheid.

Werkwijze
Een team meldt zich aan voor de schoonschipsessie van twee uur. Voorafgaand aan de sessie wordt een voorbereidingsgesprek door de coach met zowel het team als de leidinggevende gevoerd.

Ervaring
“Zo, dit heeft de lucht geklaard. Fijn om zo met elkaar aan tafel te zitten en, alles op tafel te kunnen leggen en elkaar daarna weer recht in de ogen aan te kunnen kijken om te bouwen.” (Medewerker zorgteam)

 

Intervisie

Intervisie

Omschrijving
Intervisie is een manier om op basis van concrete casuïstiek met collega’s in gesprek te gaan over ieder ontwikkeling als professional, sterker te worden als professional en de kwaliteit van werk te verhogen.

Resultaat
Intervisie leidt tot professionele ontwikkeling door middel van reflectie en feedback van collega’s, wat de vaardigheden en zelfbewustzijn van de deelnemers vergroot. Het biedt een platform voor gezamenlijke probleemoplossing en versterkt de samenwerking en binnen de groep.

Werkwijze
Medewerkers kunnen zich indvidueel of als team aanmelden om mee te doen (maximal 8 deelnemers per groep).

Vervolgens vinden er vier intervisie sessies plaats. Onder begeleiding van één coach

Opzetten buddy instroom traject

Buddy instroom traject

Omschrijving
Het behoud van medewerkers begint al bij de voordeur. Het buddy instroom traject is bedoeld. Het is gericht op het pakken en krijgen van eigenaarschap van nieuwe en huidige medewerkers. Een nieuwe medewerker wordt gekoppeld aan een buddy en zij gaan aan de slag met dagelijkse verbetermogelijkheden in samenspraak met een P&O loket.

Resultaat
Hogere tevredenheid omdat medewerkers zelf dingen kunnen en mogen veranderen in hun eigen praktijk. Daarnaast zijn er werkende oplossingen voor frustraties in het dagelijks werk ontwikkeld door de nieuwkomers en buddy’s.

Werkwijze
HR en/of leiding meldt de organisatie aan. Twee coaches helpen bij het opzetten van het buddytraject en de begeleiding van een jaar. Daarna wordt de begeleiding voortgezet door HR/ beleidsafdeling. Dit aanbod is per lichting nieuwkomers in een groep van maximaal 5 nieuwkomers en 5 buddies. Het traject bestaat uit drie sessies en een maandelijks een contactmoment.

Werkdrukonderzoek

Werkdrukonderzoek

Omschrijving
Werkdruk ontstaat op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker verstoord raakt of er onvoldoende randvoorwaarden ingeregeld zijn. In een werkdrukonderzoek maken we een analyse van de situatie in de organisatie, We achterhalen ook wat medewerkers die werkdruk ervaren doen om dit te managen. En ook wat ze nodig hebben om dat nog beter en effectiever te kunnen doen.

Resultaat
Een actieplan met een overzicht van interventies die werken voor het managen van werkdruk op organisatieniveau en op medewerkersniveau.

Werkwijze
Afhankelijk van de uitkomsten van de intake wordt een passende onderzoeksaanpak geformuleerd. De onderzoeksaanpak wordt in nauw overleg met directie, HR, leiding en ondernemingsraad vorm gegeven.

Ervaring
In de teamsessie mochten wij onze stem laten horen. Wij mochten meedenken over oplossingen die voor ons op de werkvloer werken in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd. Dit gaat ons helpen.” (Medewerker zorgteam)

Regie op regeldruk

Regie op regeldruk

Omschrijving
De werklast en regellast is hoog binnen de VVT. Deze praktische sessie is gericht op de invloed en regelruimte die je zelf hebt om regie te pakken in je werk.

De kracht van de sessie is dat het een gezamenlijke sessie is vanuit meerdere disciplines. Je leert van elkaar en krijgt inzicht in ieders referentiekader.

Resultaat
Het multidisciplinair team heeft een aantal actiepunten en handvaten om regie te pakken in de werk- en regeldruk die de deelnemers ervaren.

Werkwijze
Een multidisciplinair team vanuit een organisatie meldt zich aan, van maximaal 12 mensen. Het is een sessie van 3 uur met nog een individueel contactmoment per deelnemer. Dit wordt begeleidt door 2 adviseurs.

OR & DI: visie en aan de slag

OR & DI: visie en aan de slag

Omschrijving
Duurzame inzetbaarheid gaat alle betrokkenen in de organisatie aan, ook de OR (of PVT). De OR kan hierbij verschillende rollen vervullen zoals aanjager, ambassadeur of sparringpartner. Samen met de OR onderzoeken we wat het beste aansluit bij de OR en de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid in de organisatie

Resultaat
De OR neemt een duidelijke en zichtbare positie in en levert op die manier een bijdrage aan het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Werkwijze
De OR meldt zich aan. In drie werksessies (à 3 uur ) ontwikkelt de OR visie en aanpak op duurzame inzetbaarheid.

Thema: Leidinggevenden, van visie naar realisatie

Linxx werkt samen met leidinggevenden aan het aanscherpen en operationaliseren van de visie en het zetten van concrete stappen naar duurzame inzetbaarheid in het team.  Deze aanpak is altijd maatwerk.

Thema: HR- vraagstukken

Linxx werkt samen met HR en het management aan een strategie en realisatie/actie/uitwerking die beklijft op het gebied van het goede gesprek, personeelsplanning, ontwikkel- en leercultuur.

Executive coaching

Executive coaching

Omschrijving
Directeuren en managers zijn gewend om complexe problemen zelf op te lossen. Bij een concrete aanleiding of vanuit de wens tot persoonlijke groei kan executive coaching ondersteuning bieden. Samen met een coach wordt aandacht besteed aan zaken als:

 • Effectief problemen oplossen.
 • Leren delegeren en sturen.
 • Een idee omzetten in visie en strategie.
 • Een strategie in praktijk krijgen.
 • Situationeel leiderschap
 • Het benutten van het potentieel

Resultaat
Een implus aan persoonlijke groei. De deelnemer heeft handvaten in handen om concrete stappen te zetten in persoonlijke en bestuurlijke ontwikkeling.

Werkwijze
De deelnemer meldt zich individueel aan. Na een intake met de coach volgt een traject van 1 tot 5 gesprekken (van een uur). Dit kan op locatie of online.

Ervaring
De teams misten een leider, iemand die tijd voor ze heeft en waar ze direct naartoe kunnen. Dat is ook begrijpelijk, want anders moet je meteen naar de directie. De persoon die ze eerst wel hadden, hebben ze gemist. Met twee nieuwe coördinatoren is er weer duidelijkheid. Door de ondersteuning van het management in dit proces is er weer rust in de organisatie gekomen.” https://www.vvtwerktaanmorgen.nl/actueel/teamzorg-nijmegen-past-zich-aan-na-snelle-groei

 

Ontwikkeltraject leidinggevenden

Ontwikkeltraject leidinggevenden

Omschrijving
Een traject voor meerdere leidinggevenden waarin we de rol van de leidinggevenden versterken. We ontwikkelen een gezamenlijke visie op leiderschap, als deze er nog niet is en gaan samen op zoek waar iedere leidinggevende staat ten opzichte van deze visie. Waar is de leidinggevende al sterk in en waar kan de leidinggevende nog in ontwikkelen.

Resultaat
Leidinggevenden werken samen naar een praktijk waarin de leidinggevenden sterker worden in hun rol en de onderlinge verbinding en samenwerking versterkt.

Werkwijze

Een groep leidinggeven wordt bij elkaar gebracht in twee tot drie sessies van ongeveer 3 uur.

De organisatie kan ervoor kiezen de verschillende managementlagen samen te voegen en gezamenlijk het traject te voeren of de focus te leggen op een van de verschillende managementlagen.

Ervaring
“Het traject startte bij de teamleiders. Zij waren zoekende in de kaders waarbinnen zij hun rol vervullen. Al snel kwamen we erachter dat het niet alleen belangrijk was dat de teamleiders dit gesprek voerden, maar ging het juist om de samenwerking tussen de managers en teamleiders. In een aantal gezamenlijke sessies is de samenwerking echt versterkt, hebben ze gezamenlijk een visie op leidersschap, kennen ze elkaars krachten en weten ze hoe ze elkaar kunnen ondersteunen om te werken aan hun uitdagingen. Dat zijn de pareltjes.”(Elsbeth Zielman over het ontwikkeltraject leidinggevenden bij een van de zorgorganisaties)

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Omschrijving
De teamscan mobiliteit is een instrument voor de leidinggevende en geeft zicht op:

 • de kaders waarbinnen de personeelsplanning plaatsvindt,
 • de mogelijkheden die het team heeft om zich te ontwikkelen en via in-, door- en uitstroom te verversen

De leidinggevende doorloopt een stappenplan met een 6-tal opdrachten om mobiliteitsvraagstukken helder te krijgen.

Resultaat
De leidinggevende krijgt gestructureerd inzicht in diens team/ afdeling en de ontwikkeling die hij met dit team voor ogen heeft.

Werkwijze
De leidinggevende meldt zich individueel aan. Het traject bestaat uit twee tot drie werksessies à 2 uur onder begeleiding van ervaren procesbegeleider.

 Ervaring
Dit overzicht helpt echt om de beelden die gingen leven in de wandelgangen met feiten te verwerpen of juist te onderbouwen. Zo kunnen we verder bouwen.” (bestuurder zorgorganisatie)

Medewerkersreis

Medewerkersreis

Omschrijving
Samen met HR en/of management doen we onderzoek naar de reis die de medewerker aflegt door de organisatie. We identificeren de fasen: zoeken & selecteren, welkom & inwerken, behoud en afscheid nemen. In deze verschillende fasen liggen kansen voor de organisatie om van toegevoegde waarde te zijn voor de medewerker en om de communicatie en activatie te verbeteren. Aanvullend kijken we hoe de medewerker de reis aflegt van de behoefte in leren en ontwikkelen naar in actie.

Resultaat

 • Inzicht in hoe je de inzet en behoud van medewerkers optimaal kunt ondersteunen.
 • Betere match tussen medewerker en organisatie
 • Kansen identificeren om medewerkers te verleiden om aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen

Werkwijze
Op verzoek van HR en/of directie doen we een intake (1 uur) en plannen we maximaal twee werksessies van twee uur voor het ontwerp. Het traject wordt afgesloten met een adviesgesprek om de toepassing van de medewerkersreis in de organisatie verder aan te scherpen. Dit traject wordt begeleidt door twee begeleiders.

Het goede gesprek voeren

Het goede gesprek voeren

Omschrijving
Het goede gesprek is een middel voor de medewerker en de leidinggevende om inzicht in wat er goed gaat, wat er beter kan en waar de knelpunten zitten in het werk. Het invoeren van het goede gesprek in een jaarcyclus helpt om problemen vroegtijdig te signaleren, deze aan te pakken en kansen te benutten.

Resultaat
De inzetbaarheid van de medewerker een vast onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Door uitwisseling (tweerichtingsverkeer) ontstaat meer begrip en een gemeenschappelijke basis voor verbetering. De medewerker en leidinggevende pakken hierin ieder de eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze
Het invoeringstraject bestaat uit een startbijeenkomst met directie/leiding en HR over de methode en de mogelijke inpassing in de organisatie. Gevolgd door een werksessie met HR en een training voor leidinggevenden. Eventueel aangevuld met train-de-trainer sessie en/of coaching van de leidinggevenden.

Ervaring
“Wauw ik ben echt anders in contact met mijn medewerkers. Ik weet veel beter wat er speelt en kan nu veel beter aansluiten bij de ontwikkeling en behoeftes van mijn medewerkers.” (Leidinggevende)

 

Strategisch opleidingsbeleid

Strategisch opleidingsbeleid

Omschrijving
Met strategisch opleidingsbeleid wordt beoogd dat de ontwikkeling van medewerkers in lijn is met de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Samen met HR en management ontwikkelen we hiervoor een aanpak. Daarbij worden ook de individuele ontwikkelbehoeften van medewerkers betrokken.

Resultaat
De organisatie heeft in kaart welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de organisatievisie en doelen te (blijven) realiseren. En wat individuele ontwikkelbehoeften zijn, Het plan beschrijft tevens de opleidings- en ontwikkelactiviteiten die ondernomen worden.

Werkwijze
Na een intake ontwikkelen we in circa drie werksessies met HR en leiding een plan voor strategisch opleidingsbeleid.

 

Spreken onze interventies en aanpak je aan en wil je ondersteund worden door Linxx?

Neem dan contact op met Elsbeth op 06 46 63 67 70

Waarom Linxx?

Linxx ondersteunt opdrachtgevers bij het formuleren van een effectieve aanpak voor het versterken van duurzame inzetbaarheid op verschillende niveaus: beleidsvorming sector en organisatie , project- en proces coördinatie, uitvoering op team- en medewerkersniveau en evaluatie. Linxx heeft een uitgebreid aanbod aan interventies ontwikkeld en uitgevoerd binnen meerdere sectoren. Linxx heeft in het vorige tijdvak 10 organisaties succesvol ondersteund.

De sector VVT

Linxx kent de VVT sector goed door de begeleiding van de organisaties in het eerste programma ‘VVT werkt vandaag aan morgen’. Daarnaast hebben we uiteenlopende opdrachten uitgevoerd voor verschillende organisaties binnen de VVT.

De betrokken adviseurs weten welke vraagstukken er spelen binnen de VVT en hebben ervaring met de sector en het begeleiden van organisaties en teams bij verandertrajecten.

Organisatiegrootte

Linxx heeft ruime ervaring met organisaties van uiteenlopende grootte. Dit betekent dat we zowel de vraagstukken en dilemma’s van kleinere en grote organisaties kennen en organisaties op ondersteunen.

Nieuwsgierig naar eerdere ervaringen?

Achter de Schermen: Adviseurs van Linxx delen impactvolle ervaringen van het project “Over Morgen”

Duik mee achter de schermen van Linxx en ontdek hoe onze adviseurs het project “Over Morgen” hebben aangepakt in de VVT-sector! Linxx verzorgde bij 9 verschillende zorgorganisaties trajecten binnen de Duurzame Inzetbaarheidsregeling van de MDIEU aanvraag. Van het creëren van integrale oplossingen tot het beleven van kippenvelmomenten, onze experts Elsbeth Zielman, Anne Smit, Bianca Sanches en Cindy Kwakernaak delen hun meest trotsmakende momenten, geleerde lessen en favoriete interventies.
https://linxx.org/achter-de-schermen-over-morgen/

Teamzorg Nijmegen past zich aan na snelle groei

Teamzorg Nijmegen heeft in slechts enkele jaren tijd een snelle groei doorgemaakt. Dit brengt veranderingen met zich mee die invloed hebben op alles en iedereen binnen de organisatie. Met de hulp van interventiepartner Linxx werden belangrijke stappen gezet om als een sterkere organisatie de toekomst tegemoet te gaan. https://www.vvtwerktaanmorgen.nl/actueel/teamzorg-nijmegen-past-zich-aan-na-snelle-groei

Zorgbegrip vindt de oplossing voor betere rapportages: buddy’s houden elkaar scherp

Thuiszorgmedewerkers die moeite hebben met het maken van goede en tijdige rapportages. Veel thuiszorgorganisaties kunnen hiermee te maken hebben, maar Zorgbegrip besloot er iets aan te doen. Met behulp van een buddy-systeem helpen collega’s elkaar nu om het beter te doen. En met succes.
https://www.vvtwerktaanmorgen.nl/actueel/zorgbegrip-vindt-de-oplossing-voor-betere-rapportages-buddys-houden-elkaar-scherp

 

Ons team van DI adviseurs

Heb je vragen of wil je meer informatie over projecten?

Neem contact op met onze adviseurs